چهارمین انتخابات شورای شهر کرج
اطلاع رسانی و آشنایی با کاندیداتور های شورای شهر کرج
قالب وبلاگ
*حمید رضا ابوالحسنی/1268

*محمد - علی بخشی/2761

*قربان کوهستانی/4129

*جواد چپر دار/1762

*سیده زهرا حسینی/1824

*خدیجه گمنام/4164

*فاطمه اسکندری/1415

*علی شیرین زاد/2569

*سید جلال الدین میر مجیدی/4597

*علی اصغر عرفانی/2718

*علی امیر کمالی/1479

*رقیه اناری/1495

*ابوالحسن قورچیان/7941

*فاطمه آجرلو/1215

*صدرا میرزا جانی/4592

*ناهید صائمیان/2574

*سید جمال میرحسینی/4591

*رضا شریفی/2518

*مرتضی غیاثی/2815

*محمود دادگو/1947

*داوود وحیدی/4697موضوعات مرتبط: انتخابات پیشرو
برچسب‌ها: برترین ها
[ سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392 ] [ 12:21 ] [ سعیدی ] [ ]

۱ – خانم فاطمه آجورلو مشهور به آجرلو فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۱۵

۲ – آقای علی اشرف آدینه وند فرزند خلعت علی کد نامزد ۱۲۱۶

۳ – آقای شهرام آذین فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۲۱۸

۴ – خانم مریم آرزومند فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۱۹

۵ – آقای محمودرضا آرمین فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۲۴۱

۶ – آقای نادر آریان پور فرزند شفیع کد نامزد ۱۲۴۲

۷ – آقای جعفر آزادزعیم مشهور به زعیم فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۴۵

۸ – آقای احمدعلی آزارش فرزند علی اشرف کد نامزد ۱۲۴۷

۹ – خانم شهلا آزمون ماجلان فرزند فیروزبخش کد نامزد ۱۲۴۸

۱۰ – خانم راضیه آقانبی فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۲۵۶

۱۱ – آقای محمدرضا آهنگر فرزند فرج اله کد نامزد ۱۲۵۹

۱۲ – آقای وحید ابراهیم آذر فرزند جعفر کد نامزد ۱۲۶۱

۱۳ – آقای حسین ابراهیم نیا فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶۲

۱۴ – آقای اباذر ابراهیمی فرد فرزند خدایار کد نامزد ۱۲۶۵

۱۵ – آقای حبیب اله ابوالحسنی مشهور به وحید فرزند اسکندر کد نامزد ۱۲۶۷

۱۶ – آقای حمیدرضا ابوالحسنی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶۸

۱۷ – آقای فرهاد اجورلو فرزند براتعلی کد نامزد ۱۲۶۹

۱۸ – آقای بهروز احمدزاده چقوش فرزند بایرام کد نامزد ۱۲۷۱

۱۹ – آقای ناصر احمدعلی زاده فرزند ولی کد نامزد ۱۲۷۲

۲۰ – آقای احمد احمدوند فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۲۷۴

۲۱ – آقای حسین مراد احمدوند فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۵

۲۲ – آقای حمیدرضا احمدی مشهور به اله جان فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۶

۲۳ – آقای جعفر احمدیان فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷۹

۲۴ – آقای حمزه ادیبی فرزند بخش اله کد نامزد ۱۲۸۶

۲۵ – آقای فریدون اسدزاده فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۸۷

۲۶ – آقای علی اسدی فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۲۹۲

۲۷ – آقای محمدحسن اسدی سریزدی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۵

۲۸ – آقای ولی اله اسفندیارنژاد فرزند محمود کد نامزد ۱۲۹۸

۲۹ – آقای پرویز اسکندری فرزند دولتعلی کد نامزد ۱۴۱۲

۳۰ – خانم فاطمه اسکندری فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۵

۳۱ – خانم مهنوش اسکندری فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۷

۳۲ – آقای علی اسکندری شهرکی فرزند سرالله کد نامزد ۱۴۱۸

۳۳ – آقای رضا اسماعیلی فرزند بایرامعلی کد نامزد ۱۴۱۹

۳۴ – آقای شاهرخ اسمعیلی فرزند کامران کد نامزد ۱۴۲۱

۳۵ – آقای شکراله اشجعی فرزند مسیح اله کد نامزد ۱۴۲۵

۳۶ – آقای سیدحسن افتخاریان فرزند سید احمد کد نامزد ۱۴۲۸

۳۷ – آقای سیدمحمد افتخاریان مشهور به سید امیر فرزند سید احمد کد نامزد ۱۴۲۹

۳۸ – آقای محمود افشاردوست فرزند علی یار کد نامزد ۱۴۵۷

۳۹ – آقای علی افضلی فرزند یداله کد نامزد ۱۴۵۹

۴۰ – آقای سعید اکبرزاده فرزند الهیار کد نامزد ۱۴۶۲

۴۱ – آقای عمران اکبری چشانی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۴۶۵

۴۲ – آقای رحیم اکبری قره بلاغ فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۶۷

۴۳ – خانم الهه اله یاری فرزند قربان علی کد نامزد ۱۴۷۱

۴۴ – آقای محسن امانی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۷۵

۴۵ – آقای محسن امجدیان فرزند اسدالله کد نامزد ۱۴۷۶

۴۶ – آقای محمدرضا امیدی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷۸

۴۷ – آقای علی امیرکمالی فرزند فتاح کد نامزد ۱۴۷۹

۴۸ – آقای علی امیری فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۴۸۵

۴۹ – آقای مجید امیری فرزند حسن کد نامزد ۱۴۸۶

۵۰ – خانم عاطفه امیری ریگی فرزند عباس کد نامزد ۱۴۸۷

۵۱ – آقای اسماعیل اناری فرزند عین اله کد نامزد ۱۴۹۴

۵۲ – خانم رقیه اناری فرزند عین اله کد نامزد ۱۴۹۵

۵۳ – خانم زینت السادات انوری منشادی مشهور به مژگان فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۴۹۸

۵۴ – آقای محمد اوجانی مشهور به مهندس طالقانی فرزند نجی اله کد نامزد ۱۵۱۲

۵۵ – آقای عباسعلی اوسطی مشهور به اوسطی فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۵۱۴

۵۶ – آقای غلامرضا اویسی مشهور به جلال فرزند علی خان کد نامزد ۱۵۱۶

۵۷ – آقای جواد ایزدبین فرزند نبی اله کد نامزد ۱۵۱۷

۵۸ – خانم سمیرا ایزدبین فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۵۱۸

۵۹ – آقای اسلام ایزدی نژاد فرزند کرم کد نامزد ۱۵۲۱

۶۰ – آقای پارسا بابائی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۲۷

۶۱ – آقای ایرج بابائی اربوسرا فرزند باباعلی کد نامزد ۱۵۲۹

۶۲ – آقای محمد بابائی فیشانی فرزند مسیب کد نامزد ۱۵۴۱

۶۳ – آقای امیدرضا بارانی لنبانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۴۹

۶۴ – آقای حمیدرضا باستانی فرزند هدایت کد نامزد ۱۵۶۴

۶۵ – آقای محمدصادق باغستانی فرزند عباس کد نامزد ۱۵۶۷

۶۶ – خانم فرزانه باقرزاده فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۶۸

۶۷ – آقای حمید باقرلو فرزند عباس کد نامزد ۱۵۶۹

۶۸ – آقای بابک باقری فرزند بهمن کد نامزد ۱۵۷۲

۶۹ – آقای محمدمهدی باقریه فرزند باقر کد نامزد ۱۵۷۵

۷۰ – خانم الهام بحری نژادپیشخانی فرزند حجت اله کد نامزد ۱۵۷۸

۷۱ – آقای علیرضا بخت آزما فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۵۷۹

۷۲ – خانم سودابه بخشی فرزند فیض اله کد نامزد ۱۵۸۶

۷۳ – آقای حامد بقائی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۹۲

۷۴ – آقای جعفر بلبلی فرزند ایمان علی کد نامزد ۱۵۹۵

۷۵ – آقای علی بندعبدی فرزند یداله کد نامزد ۱۵۹۶

۷۶ – آقای جواد بوئینی فرزند احد کد نامزد ۱۵۹۷

۷۷ – آقای علی بهایندری فرزند اکبرآقا کد نامزد ۱۶۱۲

۷۸ – خانم تهمینه بهرام مقدم فرزند وجیهه اله کد نامزد ۱۶۱۴

۷۹ – آقای محمدمهدی بیاتی تروجنی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۱۸

۸۰ – آقای روزبه بیژنی فرزند ناصر کد نامزد ۱۶۲۱

۸۱ – آقای بهنام پاشازاده فرزند شجاعت کد نامزد ۱۶۲۵

۸۲ – آقای رضا پالوانه فرزند نوروز کد نامزد ۱۶۲۶

۸۳ – آقای علیرضا پردیس فرزند احمد کد نامزد ۱۶۲۷

۸۴ – آقای امیر پورعبدالهی هیر فرزند راهب کد نامزد ۱۶۲۹

۸۵ – آقای حمید پورنخعی محمدآبادی فرزند قاسم کد نامزد ۱۶۴۵

۸۶ – آقای حسین پیرعلی فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۶۴۸

۸۷ – آقای حسین تاغیب مشهور به مجید فرزند حسن کد نامزد ۱۶۵۴

۸۸ – آقای حمید تجلی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۶

۸۹ – آقای کرمرضا ترک فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۵۹

۹۰ – آقای سجاد ترکاشوند فرزند فخرالدین کد نامزد ۱۶۷۱

۹۱ – آقای محمود ترکمانی مشهور به دکتر محمود ترکمانی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۷۵

۹۲ – آقای محمدکاظم تفته فرزند محمود کد نامزد ۱۶۷۶

۹۳ – خانم نگین تقی پور فرزند رحیم کد نامزد ۱۶۷۸

۹۴ – خانم معصومه تقی خانی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۷۹

۹۵ – آقای حسین تقی لیواری فرزند خدا ویردی کد نامزد ۱۶۸۱

۹۶ – آقای نصراله توزنده جانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۸۶

۹۷ – آقای محمدمهدی توفیقیان فرزند محمد کد نامزد ۱۶۸۹

۹۸ – آقای ابوالفضل توکلی فرزند احمد کد نامزد ۱۶۹۱

۹۹ – خانم افسانه توکلی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۹۲

۱۰۰ – آقای ثابت توکلی فرزند یحیی کد نامزد ۱۶۹۴

۱۰۱ – آقای سعید توکلی فرزند احمد کد نامزد ۱۶۹۵

۱۰۲ – آقای حسین توکلی کرمانی فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۶۹۶

۱۰۳ – آقای آرش تیراندازی فرزند منصور کد نامزد ۱۶۹۷

۱۰۴ – آقای کاوه تیمورگشتگانی فرزند سهراب کد نامزد ۱۶۹۸

۱۰۵ – آقای حامد جامی فر فرزند علی کد نامزد ۱۷۱۶

۱۰۶ – آقای رضا جانی قزل احمد فرزند حیدر کد نامزد ۱۷۱۹

۱۰۷ – آقای مسعود جعفرپور فرزند حشمت الله کد نامزد ۱۷۲۴

۱۰۸ – آقای سیف الدین جعفری فرزند قاسم کد نامزد ۱۷۲۵

۱۰۹ – آقای میثم جعفری رحمت آبادی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۷۲۷

۱۱۰ – آقای علی جمال محمدی فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۴۱

۱۱۱ – آقای سیدعلی اکبر جمالیان فرزند سید احمد کد نامزد ۱۷۴۲

۱۱۲ – آقای محمدولی جمالیان فرزند بگ مراد کد نامزد ۱۷۴۵

۱۱۳ – آقای احمدرضا جمشیدی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۷۴۶

۱۱۴ – آقای عیسی جمشیدی پنجکی فرزند روح الله کد نامزد ۱۷۴۷

۱۱۵ – آقای محمد جناقی باف فرزند علی کد نامزد ۱۷۵۱

۱۱۶ – آقای محمدحسن جوان بخت فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷۵۲

۱۱۷ – آقای داود جونکوری فرزند احمد کد نامزد ۱۷۵۴

۱۱۸ – آقای امیرحسین جهانشیری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۵۷

۱۱۹ – آقای یوسف جهانی پورسگزآبادی فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۵۸

۱۲۰ – خانم قمر جیرکریمی فرزند محمدولی کد نامزد ۱۷۵۹

۱۲۱ – آقای حسین چاههء فرزند محمد کد نامزد ۱۷۶۱

۱۲۲ – آقای جواد چپردار مشهور به دکتر فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۷۶۲

۱۲۳ – آقای جلال چشمه نوشی فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۷۶۴

۱۲۴ – آقای روح اله چهل مردیان فرزند مصطفی کد نامزد ۱۷۶۵

۱۲۵ – آقای مجید حائریان اردکانی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۶۷

۱۲۶ – آقای علی اکبر حاجی ابوالحسنی مشهور به ابوالحسنی فرزند محمد نبی کد نامزد ۱۷۶۸

۱۲۷ – آقای گودرز حاجی اسفندیاری فرزند براتعلی کد نامزد ۱۷۶۹

۱۲۸ – آقای علی حاجی باقر فرزند عباس کد نامزد ۱۷۸۱

۱۲۹ – آقای علی حاجی کاظم مشهور به حاج کاظم فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۸۶

۱۳۰ – خانم مریم حاجی مختاری توران پشتی فرزند علی کد نامزد ۱۷۸۹

۱۳۱ – آقای مهدی حاجی ملاعلی مشهور به مهدی کنی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۷۹۱

۱۳۲ – آقای توفیق حدادی فرزند بزرگ کد نامزد ۱۷۹۷

۱۳۳ – خانم ندا حدیدی زاده فرزند احمد کد نامزد ۱۷۹۸

۱۳۴ – آقای رحیم علی حسن پور فرزند قنبر علی کد نامزد ۱۸۱۲

۱۳۵ – آقای ابراهیم حسنی فرزند علی کد نامزد ۱۸۱۵

۱۳۶ – آقای مجاهد حسین آبادی فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۸۱۹

۱۳۷ – آقای سیدایمان حسین پور فرزند سید شریف کد نامزد ۱۸۲۱

۱۳۸ – خانم زهرا حسینی فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۱۸۲۴

۱۳۹ – آقای سیدمجتبی حسینی فرزند سید مرتضی کد نامزد ۱۸۲۵

۱۴۰ – آقای عبداله حشمدار مشهور به کورش فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۴۲

۱۴۱ – خانم سمیه حمدی فرزند مجتبی کد نامزد ۱۸۴۷

۱۴۲ – آقای مجید حمیدی پویا فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۸۴۸

۱۴۳ – آقای مهدی حمیدی حداد فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۴۹

۱۴۴ – آقای محمد خاکی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۵۷

۱۴۵ – آقای مهدی خالقی کبریا فرزند اسحق کد نامزد ۱۸۵۸

۱۴۶ – آقای سعید خانپور فرزند علی آقا کد نامزد ۱۸۵۹

۱۴۷ – آقای حسن خانی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۶۴

۱۴۸ – آقای عباس خانی شکراب فرزند هابیل کد نامزد ۱۸۶۷

۱۴۹ – آقای محسن خدابخشی فرزند علی کد نامزد ۱۸۶۹

۱۵۰ – آقای محمد خدابین فرزند نصراله کد نامزد ۱۸۷۱

۱۵۱ – آقای علیرضا خراسانی مشهور به خرا سانی گرده کو هی فرزند معصوم علی کد نامزد ۱۸۷۵

۱۵۲ – آقای امیرحسین خسروی فرزند مولاقلی کد نامزد ۱۸۹۴

۱۵۳ – آقای سعید خلج فرزند علی کد نامزد ۱۸۹۸

۱۵۴ – آقای فرهاد خلج فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۱۲

۱۵۵ – آقای رضا خلج امیری فرزند خلیل کد نامزد ۱۹۱۴

۱۵۶ – آقای محمد خلجزاده مشهور به خلج فرزند اکرم آقا کد نامزد ۱۹۱۵

۱۵۷ – آقای عادل خلیلی ساروخیل فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۹۲۵

۱۵۸ – آقای ابراهیم خمسه فرزند حیدر کد نامزد ۱۹۲۶

۱۵۹ – آقای سیدیحیی خوانین زاده فرزند سید عبدالرزاق کد نامزد ۱۹۲۷

۱۶۰ – آقای میثم خوانین زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۹۲۸

۱۶۱ – آقای داود خونساری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۲۹

۱۶۲ – آقای حسین داداش پور فرزند علی کد نامزد ۱۹۴۶

۱۶۳ – آقای محمود دادگو فرزند مرحوم ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۴۷

۱۶۴ – آقای علی اکبر داستانگو فرزند ابوتراب کد نامزد ۱۹۴۸

۱۶۵ – آقای مهدی دانشگر فرزند علامعلی کد نامزد ۱۹۵۲

۱۶۶ – آقای محمدعلی دانش مهر فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۹۵۴

۱۶۷ – آقای محمد دانشور فرزند جمشید کد نامزد ۱۹۵۶

۱۶۸ – آقای محمدعلی دانشی کهنی فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۵۷

۱۶۹ – آقای حمیدرضا دراج فرزند مرتضی کد نامزد ۱۹۵۹

۱۷۰ – خانم نیلوفر دقیق عراقی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹۶۴

۱۷۱ – آقای داود دمرچلی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۶۵

۱۷۲ – آقای مسیب دهبالائی فرزند سرتیو کد نامزد ۱۹۶۸

۱۷۳ – آقای مهدی دهقان بنادکی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۹۷۱

۱۷۴ – آقای میثم دهقان توران پشتی فرزند حسن کد نامزد ۱۹۷۲

۱۷۵ – آقای رحیم دهقانی تفتی مشهور به دهقان فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۷۴

۱۷۶ – آقای حامد ذبیحی سیف مشهور به ذبیح فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۹۷۶

۱۷۷ – آقای مسعود ذوالفقاری نیا فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۷۸

۱۷۸ – آقای محمد رئیسی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۷۹

۱۷۹ – آقای کامبیز راشدی فرزند کاظم کد نامزد ۱۹۸۲

۱۸۰ – خانم صفورا ربیع زاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۸۴

۱۸۱ – آقای علی اصغر رجوانی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹۸۵

۱۸۲ – آقای محمود رحمتی ایلخچی فرزند محبوب کد نامزد ۱۹۸۶

۱۸۳ – آقای علیرضا رحیمی فرزند امینعلی کد نامزد ۱۹۸۷

۱۸۴ – آقای احد رسولی فرزند اژدر کد نامزد ۲۱۲۹

۱۸۵ – آقای علیرضا رشیدکردستانی فرزند ایرج کد نامزد ۲۱۴۲

۱۸۶ – آقای داود رشیدی فرزند ذکرعلی کد نامزد ۲۱۴۵

۱۸۷ – آقای امیر رضائی فرزند پرویز کد نامزد ۲۱۴۶

۱۸۸ – آقای محمدرضا رضائی فرزند اسمعلی کد نامزد ۲۱۵۱

۱۸۹ – آقای ناصر رضائی بیداخویدی فرزند رضا کد نامزد ۲۱۵۲

۱۹۰ – خانم سمیه رضائی راد فرزند علیقلی کد نامزد ۲۱۵۴

۱۹۱ – آقای امیرحسین رعنائی لسان فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵۸

۱۹۲ – آقای رضا رمضانخانی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۱۶۱

۱۹۳ – خانم عارفه روئین فرزند عزیز کد نامزد ۲۱۶۸

۱۹۴ – آقای عابدین رودکی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۱۶۹

۱۹۵ – آقای عباس روشن اردکانی مشهور به اردکانی فرزند حجی حسین کد نامزد ۲۱۷۱

۱۹۶ – آقای بهروز ریاحی نیا فرزند یحیی کد نامزد ۲۱۷۴

۱۹۷ – خانم ماه رخ ریحانی کیوی فرزند حجت اله کد نامزد ۲۱۷۵

۱۹۸ – آقای عبدالمجید زارع پیشه فرزند ولی اله کد نامزد ۲۱۷۸

۱۹۹ – خانم ثریا زارع گلنکشی فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۱۷۹

۲۰۰ – آقای مصطفی زارع گلنکشی فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۱۸۱

۲۰۱ – آقای محمد زارعی یالقوزآغاجی مشهور به رضا فرزند جبرائیل کد نامزد ۲۱۸۴

۲۰۲ – آقای محمدرضا زرندوش فرزند کاظم کد نامزد ۲۱۸۷

۲۰۳ – آقای رضا زرین صدف فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۹۱

۲۰۴ – آقای حسن زمانلو فرزند محمد کد نامزد ۲۱۹۴

۲۰۵ – آقای ایمان ساجدی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۹۶

۲۰۶ – آقای سیدحمزه سادات رسول مشهور به سادات فرزند سیدغیاث کد نامزد ۲۱۹۷

۲۰۷ – آقای روح الله سامی سمیرمی فرزند محمدکریم کد نامزد ۲۴۱۲

۲۰۸ – آقای سیدسجاد سجادیان فرد مشهور به سجادیان فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۴۱۴

۲۰۹ – آقای سیدمحمد سجادیان فرد مشهور به سعید فرزند سید علی محمد کد نامزد ۲۴۱۵

۲۱۰ – خانم ناهید سجودی ابدی پور فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۴۱۶

۲۱۱ – آقای خسرو سرحدی فرزند عباس کد نامزد ۲۴۱۸

۲۱۲ – آقای داریوش سرداری لودریچه فرزند حسن کد نامزد ۲۴۱۹

۲۱۳ – خانم سعیده سعیدبنادکی مشهور به سعیدی فرزند سید رضا کد نامزد ۲۴۲۷

۲۱۴ – آقای علیرضا سعیدی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۲۸

۲۱۵ – آقای مصطفی سعیدی سیرائی مشهور به سعیدی فرزند مستعلی کد نامزد ۲۴۵۲

۲۱۶ – آقای احمد سلطانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۴۵۶

۲۱۷ – آقای عزیز سلطانی فرزند علی کد نامزد ۲۴۵۸

۲۱۸ – آقای احمد سلمانی ایلخچی فرزند اشرف کد نامزد ۲۴۶۹

۲۱۹ – آقای امین سلمانی بیداخویدی فرزند فضل اله کد نامزد ۲۴۷۱

۲۲۰ – آقای شهاب سلیمانی فرزند صاحب علی کد نامزد ۲۴۷۲

۲۲۱ – آقای حمزه علی سلیمی فرزند هاشم کد نامزد ۲۴۷۸

۲۲۲ – آقای فرهاد سلیمی فرزند شکراله کد نامزد ۲۴۸۱

۲۲۳ – آقای محسن سنائی نژاد فرزند محمد حسن کد نامزد ۲۴۸۲

۲۲۴ – آقای عباس سهرابی فرزند علی نظر کد نامزد ۲۴۸۵

۲۲۵ – آقای سجاد سیاه وشی فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۴۸۷

۲۲۶ – آقای سیدشمس الدین سیدی دهخوارقانی مشهور به آقا سید فرزند سید رضا کد نامزد ۲۴۹۲

۲۲۷ – آقای علاءالدین سیفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴۹۵

۲۲۸ – آقای مختار شاه نظری ثانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۱۲

۲۲۹ – آقای محمدسعید شتابی مشهور به داود فرزند عبدویس کد نامزد ۲۵۱۵

۲۳۰ – آقای مهدی شجاعی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۱۶

۲۳۱ – آقای رضا شریفی فردوئی مشهور به مهندس شریفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۱۸

۲۳۲ – آقای محمد شکرزاده فرزند علی کد نامزد ۲۵۲۷

۲۳۳ – آقای رضا شکوری فرزند محمدنقی کد نامزد ۲۵۲۸

۲۳۴ – آقای رضا شکوری فرزند قهرمان کد نامزد ۲۵۲۹

۲۳۵ – آقای منصور شکوهمند فرزند بیوک کد نامزد ۲۵۴۱

۲۳۶ – آقای محمدعلی شماخی فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۵۴۲

۲۳۷ – خانم فرشته شمسی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۴۵

۲۳۸ – آقای داریوش شهابی فرد فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۵۴۸

۲۳۹ – آقای مالک شهبازی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۶۱

۲۴۰ – آقای محمد شیران فرزند علی کد نامزد ۲۵۶۷

۲۴۱ – آقای علی شیرین زاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۶۹

۲۴۲ – آقای مصطفی شیرینی فرزند کریم کد نامزد ۲۵۷۱

۲۴۳ – آقای حسن صائمی فرزند حسین کد نامزد ۲۵۷۲

۲۴۴ – خانم ناهید صائمیان فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۵۷۴

۲۴۵ – آقای بهمن صادق کمالی فرزند محمد تقی کد نامزد ۲۵۷۶

۲۴۶ – آقای علی صادقی فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۵۷۹

۲۴۷ – آقای علیرضا صادقی فرزند مسعود کد نامزد ۲۵۸۱

۲۴۸ – آقای مهدی صادقی فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۵۸۲

۲۴۹ – آقای مهدی صادقی فرزند علی کد نامزد ۲۵۸۴

۲۵۰ – آقای غلامرضا صالح سامن مشهور به مهندس سامن فرزند نصرالله کد نامزد ۲۵۸۶

۲۵۱ – آقای مسعود صالحی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹۱

۲۵۲ – آقای مهدی صالحی ده پاگائی مشهور به م ص اشک فرزند حاجی خان کد نامزد ۲۵۹۲

۲۵۳ – آقای مجید صباحی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۹۵

۲۵۴ – آقای علی صحرائی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۵۹۶

۲۵۵ – آقای میرابراهیم صدیق بطحائی اصل مشهور به دکتر صدیق فرزند میرمحمود کد نامزد ۲۶۱۲

۲۵۶ – آقای حسن صفرپورمحمدآبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۶۱۶

۲۵۷ – آقای محمد صفری فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۶۱۷

۲۵۸ – آقای محمدرضا صفری فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۶۱۸

۲۵۹ – خانم معصومه صفری طلابری فرزند صمداله کد نامزد ۲۶۱۹

۲۶۰ – آقای یحیی صفیخانی فرزند مالک کد نامزد ۲۶۲۴

۲۶۱ – آقای داود صلاحی فرزند خیراله کد نامزد ۲۶۲۵

۲۶۲ – آقای ناصر صمدزاده چرگری فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۶۲۷

۲۶۳ – آقای فریدون صمدنیا فرزند صمد کد نامزد ۲۶۲۸

۲۶۴ – آقای مجتبی صمدی فرزند اسداله کد نامزد ۲۶۲۹

۲۶۵ – آقای علی صیدپور فرزند حسین کد نامزد ۲۶۴۲

۲۶۶ – آقای علی طاهری فرزند علی اشرف کد نامزد ۲۶۴۸

۲۶۷ – آقای سیدقاسم طباطبائی مهر فرزند سید حسین کد نامزد ۲۶۵۲

۲۶۸ – آقای صمد طلوعی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۵۴

۲۶۹ – آقای محسن طهماسبی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۵۷

۲۷۰ – آقای روح اله عالی سنگ نیشت مشهور به سواد کوهی فرزند رجب علی کد نامزد ۲۶۷۱

۲۷۱ – آقای سیاوش عبادی فرزند قربان کد نامزد ۲۶۷۲

۲۷۲ – آقای امیر عباس پورورجوی فرزند قادر کد نامزد ۲۶۷۶

۲۷۳ – آقای اسد عباسی مشهور به حسن فرزند ارزعلی کد نامزد ۲۶۸۱

۲۷۴ – آقای امیرحسام عباسی مشهور به مهندس عباسی فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۶۸۴

۲۷۵ – آقای سعید عباسی فرزند حکمعلی کد نامزد ۲۶۸۵

۲۷۶ – خانم شراره عبدالحسین زاده بلویردی فرزند اکبر کد نامزد ۲۶۹۴

۲۷۷ – خانم فاطمه عبداللهی فرزند حسین کد نامزد ۲۶۹۶

۲۷۸ – آقای قاسمعلی عبداللهی نسب فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۹۷

۲۷۹ – آقای عباس عبدی فرزند قاسم کد نامزد ۲۷۱۴

۲۸۰ – آقای عبدالقیوم عبدی فرزند عبدلعلی کد نامزد ۲۷۱۵

۲۸۱ – خانم خدیجه عبدی ایگدلو فرزند صفر کد نامزد ۲۷۱۶

۲۸۲ – آقای حامد عرب فرزند پرویز کد نامزد ۲۷۱۷

۲۸۳ – آقای علی اصغر عرفانی مشهور به کوچکی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۷۱۸

۲۸۴ – آقای حسن عزتی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۷۲۱

۲۸۵ – آقای خیرالله عزیزملایری فرزند اطف اله کد نامزد ۲۷۲۴

۲۸۶ – آقای ابوالفضل عزیزی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۷۲۵

۲۸۷ – خانم فاطمه عزیزی فرزند موسی کد نامزد ۲۷۲۶

۲۸۸ – آقای محمدعلی عزیزی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۷۲۸

۲۸۹ – آقای مرتضی عزیزی فرزند عیسی کد نامزد ۲۷۲۹

۲۹۰ – آقای حمیدرضا عزیزیان غروی مشهور به عزیزیان فرزند علی کد نامزد ۲۷۴۱

۲۹۱ – خانم فاطمه عسکری ورکی فرزند اسحق کد نامزد ۲۷۴۲

۲۹۲ – آقای محمدرضا عسگری مورودی مشهور به عسگری فرزند اسداله کد نامزد ۲۷۴۶

۲۹۳ – خانم حمیده عطائی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۷۴۷

۲۹۴ – آقای فتح اله عطاردی فرزند نصرت الله کد نامزد ۲۷۴۹

۲۹۵ – آقای غلامرضا عظیم زاده فرزند حسن آقا کد نامزد ۲۷۵۱

۲۹۶ – آقای سیدکاظم علائی ورکی فرزند میرکریم کد نامزد ۲۷۵۶

۲۹۷ – آقای علی اصغر علافی فرزند محمود کد نامزد ۲۷۵۷

۲۹۸ – آقای شهرام علوی نائینی فرزند عطا’اله کد نامزد ۲۷۵۸

۲۹۹ – آقای کیوان علیا فرزند تقی کد نامزد ۲۷۵۹

۳۰۰ – آقای محمد علی بخشی مشهور به بخشی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۷۶۱

۳۰۱ – آقای مجتبی علی یزدی فرزند علی کد نامزد ۲۷۶۷

۳۰۲ – آقای حسین علی مردانی فرزند قاسم علی کد نامزد ۲۷۶۸

۳۰۳ – آقای شاپور علی نژاد فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۷۸۱

۳۰۴ – آقای فرهاد غفارپور فرزند محبعلی کد نامزد ۲۷۸۵

۳۰۵ – آقای محمد غفاری کجینی فرزند حسن کد نامزد ۲۷۸۷

۳۰۶ – خانم حمیرا غفرانی فرزند کیومرث کد نامزد ۲۷۸۹

۳۰۷ – آقای حجت اله غلامرضائی فرزند فضل اله کد نامزد ۲۷۹۱

۳۰۸ – آقای فرهاد غلامی فرزند محمد کد نامزد ۲۷۹۶

۳۰۹ – آقای پیمانعلی غنی زاده فرزند منصور کد نامزد ۲۸۱۴

۳۱۰ – آقای مرتضی غیاثی راویزی فرزند علی کد نامزد ۲۸۱۵

۳۱۱ – آقای محمد فاضلی فرد فرزند مبین کد نامزد ۲۸۱۷

۳۱۲ – آقای علی فتحی فرزند اسحاق علی کد نامزد ۲۸۱۸

۳۱۳ – خانم معصومه فتحی فرزند احمد کد نامزد ۲۸۱۹

۳۱۴ – آقای سعید فتوحی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۲۱

۳۱۵ – آقای سیدضیاء فخرآبادی فرزند سیداحمد کد نامزد ۲۸۲۵

۳۱۶ – آقای علی فدائی فرزند مطلب کد نامزد ۲۸۲۶

۳۱۷ – آقای فرزین فراست معمار فرزند ناصر کد نامزد ۲۸۲۷

۳۱۸ – آقای فرشید فراغت فرزند محبت اله کد نامزد ۲۸۲۹

۳۱۹ – آقای رحیم فرجی فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۸۴۱

۳۲۰ – آقای فریبد فرجی فرزند عباس کد نامزد ۲۸۴۲

۳۲۱ – آقای مصطفی فرح بخش فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۸۴۵

۳۲۲ – آقای سیدهاشم رضا فرخجسته مشهور به خجسته فرزند سید محسن کد نامزد ۲۸۴۶

۳۲۳ – خانم فروغ فروغی فرزند علی کد نامزد ۲۸۴۸

۳۲۴ – آقای مصطفی فرهناک فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۴۹

۳۲۵ – آقای آرمان فرهنگ فر فرزند یداله کد نامزد ۲۸۵۱

۳۲۶ – خانم مولود فضلعلی فرزند فرج اله کد نامزد ۲۸۵۸

۳۲۷ – خانم فریده فلاح فرزند بهمن کد نامزد ۲۸۵۹

۳۲۸ – آقای مجید فیروزبخت فرزند داود کد نامزد ۲۸۶۵

۳۲۹ – آقای مهدی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۲۸۶۷

۳۳۰ – آقای سعید فیروزگاه فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۸۶۸

۳۳۱ – آقای محمد فیضی فرزند اصغر کد نامزد ۲۸۷۲

۳۳۲ – آقای غفور قاسم پور فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۸۷۴

۳۳۳ – آقای شهرام قاسم خانی فرزند عباس کد نامزد ۲۸۷۵

۳۳۴ – آقای علی قاسمی فرزند روح الله کد نامزد ۲۸۷۶

۳۳۵ – آقای سیدامین قاضی میرسعید فرزند سید علی اکبر کد نامزد ۲۸۷۸

۳۳۶ – آقای محمد قدس فرزند مهدی کد نامزد ۲۸۹۱

۳۳۷ – آقای محمد قدیمی فرزند علی اوسط کد نامزد ۲۸۹۴

۳۳۸ – خانم معصومه قربانی اندره سی فرزند حسین کد نامزد ۲۸۹۸

۳۳۹ – خانم فاطمه قربانی فرد مشهور به اعظم فرزند عزیز اله کد نامزد ۲۹۱۲

۳۴۰ – آقای حسین قربی نهوجی فرزند رضا کد نامزد ۲۹۱۴

۳۴۱ – آقای بابک قصیری فرزند سیامک کد نامزد ۲۹۱۶

۳۴۲ – آقای حسین قضاتلو فرزند عشقعلی کد نامزد ۲۹۱۷

۳۴۳ – آقای طه قلی زاده سقرلو فرزند نیک روز کد نامزد ۲۹۲۱

۳۴۴ – آقای ابراهیم قنبری فرزند حسن کد نامزد ۲۹۲۶

۳۴۵ – آقای حمیدرضا قنبری فرزند رضا کد نامزد ۲۹۲۷

۳۴۶ – آقای بهداد قنبری دامناب فرزند علی کد نامزد ۲۹۲۸

۳۴۷ – آقای ابوالحسن قورچیان فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۹۴۱

۳۴۸ – خانم مریم قهرمانی صارم فرزند علی کد نامزد ۲۹۴۸

۳۴۹ – آقای محمدرضا کارگر فرزند حسن کد نامزد ۲۹۵۱

۳۵۰ – آقای سجاد کاویانی فرزند داریوش کد نامزد ۲۹۶۱

۳۵۱ – آقای مجید کاویانی فرزند محمد علی کد نامزد ۲۹۶۲

۳۵۲ – خانم شهناز کردزنگنه فرزند علیرضا کد نامزد ۲۹۶۵

۳۵۳ – آقای اصغر کردعلی وند مشهور به کولیوند فرزند محمدخان کد نامزد ۲۹۶۷

۳۵۴ – خانم سمانه کریمی فرزند فتح اله کد نامزد ۲۹۷۱

۳۵۵ – آقای علی کریمی فرزند عزیز اله کد نامزد ۲۹۷۲

۳۵۶ – آقای محمدتقی کریمی فرزند حسین کد نامزد ۲۹۷۵

۳۵۷ – آقای محمد کریمی دونا فرزند احمد کد نامزد ۲۹۷۹

۳۵۸ – آقای محمدحسین کریمی سلیکانی فرزند ولی اله کد نامزد ۲۹۸۱

۳۵۹ – آقای علیرضا کشاورزی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۹۸۵

۳۶۰ – آقای محسن کشاورزی مشهور به محسن کشاورز فرزند عباس کد نامزد ۲۹۸۶

۳۶۱ – آقای سعید کلانتری فرزند عباس کد نامزد ۲۹۸۹

۳۶۲ – آقای جواد کمالی فرزند محمد کد نامزد ۴۱۲۵

۳۶۳ – آقای شیرزاد کوروندی فرزند بابارضا کد نامزد ۴۱۲۶

۳۶۴ – آقای سعید کوهستان نجفی مشهور به سعید کوهستانی فرزند عزت اله کد نامزد ۴۱۲۸

۳۶۵ – آقای قربان کوهستانی فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۱۲۹

۳۶۶ – خانم لیلا کهن خاکی فرزند اکبر کد نامزد ۴۱۴۲

۳۶۷ – خانم معصومه کهندل فرزند علی کد نامزد ۴۱۴۵

۳۶۸ – آقای روح اله کیان فرزند زکی کد نامزد ۴۱۴۶

۳۶۹ – آقای عبدالحسین کیان مشهور به حسین کیان فرزند غلامعلی کد نامزد ۴۱۴۷

۳۷۰ – آقای محمدرضا کیان پور مشهور به رضا فرزند یداله کد نامزد ۴۱۴۹

۳۷۱ – آقای جواد گل بوجی فرزند جلیل کد نامزد ۴۱۵۸

۳۷۲ – خانم خدیجه گمنام فرزند اصغر کد نامزد ۴۱۶۴

۳۷۳ – آقای علی حسین گودرزی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۱۶۵

۳۷۴ – آقای یونس لازمی فرزند هیبت اله کد نامزد ۴۱۶۷

۳۷۵ – خانم نسرین لازمی ونجانی فرزند رجب کد نامزد ۴۱۶۸

۳۷۶ – آقای غلامحسین لاس جوری فرزند کاظم کد نامزد ۴۱۶۹

۳۷۷ – خانم سمیه لرستانی فرزند علی مردان کد نامزد ۴۱۷۱

۳۷۸ – آقای رامین لشکری فرزند حمید کد نامزد ۴۱۷۲

۳۷۹ – آقای علی لشکری فرزند محمد رضا کد نامزد ۴۱۷۴

۳۸۰ – آقای اسماعیل لطفی فرزند خداکرم کد نامزد ۴۱۷۵

۳۸۱ – آقای ذوالفقار لطفی فرزند عبدالغفار کد نامزد ۴۱۷۶

۳۸۲ – آقای علیرضا لعل پور فرزند سیف اله کد نامزد ۴۱۸۱

۳۸۳ – آقای محمدحسین لنگوری فرزند شاهپور کد نامزد ۴۱۸۲

۳۸۴ – آقای رسول مؤذن زنگ آباد فرزند مهدی کد نامزد ۴۱۸۴

۳۸۵ – خانم زینب مؤمنی فرزند حسین کد نامزد ۴۱۸۵

۳۸۶ – آقای مرتضی مالمیر فرزند محمدحسن کد نامزد ۴۱۹۱

۳۸۷ – آقای عباس ماله میر مشهور به مالمیر فرزند عزیز راد کد نامزد ۴۱۹۲

۳۸۸ – آقای ایمانعلی مامانی فرزند علی کد نامزد ۴۱۹۴

۳۸۹ – آقای میثم متقاعد فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۱۹۶

۳۹۰ – آقای امیر متین آریا فرزند یوسف کد نامزد ۴۱۹۷

۳۹۱ – آقای مهدی مجندهی جبه دار فرزند قباد کد نامزد ۴۱۹۸

۳۹۲ – آقای مهدی محبی فرزند علی کد نامزد ۴۲۱۲

۳۹۳ – آقای فرهاد محمدمشعلی زاده فرزند عبدالرضا کد نامزد ۴۲۴۵

۳۹۴ – آقای امیر محمدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۲۴۷

۳۹۵ – آقای امیرحسین محمدی فرزند محمد علی کد نامزد ۴۲۴۸

۳۹۶ – آقای حسین محمدی فرزند فرج اله کد نامزد ۴۲۴۹

۳۹۷ – آقای روح اله محمدی فرزند قنبر کد نامزد ۴۲۵۱

۳۹۸ – آقای یونس محمدی فرزند محمد کد نامزد ۴۲۵۸

۳۹۹ – خانم آرزو محمدیاری فرزند علی رضا کد نامزد ۴۲۵۹

۴۰۰ – خانم اثمر محمدیان فرزند فرهاد کد نامزد ۴۲۶۱

۴۰۱ – خانم فخریه محمدی شیجانی فرزند حسین کد نامزد ۴۲۶۵

۴۰۲ – آقای بهنام محمودی فرزند یعقوب کد نامزد ۴۲۶۸

۴۰۳ – آقای حسین مددی فرزند حمید کد نامزد ۴۲۷۱

۴۰۴ – آقای علی اکبر مرادی مشهور به امیر فرزند ابوالفتح کد نامزد ۴۲۷۹

۴۰۵ – خانم فاطمه مرادی نسب فرزند علی محمد کد نامزد ۴۲۸۴

۴۰۶ – آقای سیدعلی مرتضوی فرزند سیدیونس کد نامزد ۴۲۸۶

۴۰۷ – آقای حمید مزینانی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۲۸۷

۴۰۸ – آقای حمید مسعودی فرزند قدرت اله کد نامزد ۴۲۸۹

۴۰۹ – آقای عبداله مسیب زاده مشهور به مسیب زاده گرمی فرزند جبرائیل کد نامزد ۴۲۹۲

۴۱۰ – آقای سعید مصطفائی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۲۹۴

۴۱۱ – آقای علی معارفیان فرزند حسین کد نامزد ۴۲۹۶

۴۱۲ – آقای علی رضا معتبرزاده فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۴۲۹۸

۴۱۳ – آقای ابوالحسن معظمی گودرزی فرزند احمد کد نامزد ۴۵۱۲

۴۱۴ – آقای عباس معینی مشهور به حاج آقا معینی فرزند علیرضا کد نامزد ۴۵۱۶

۴۱۵ – آقای علیرضا مقدم فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۵۱۷

۴۱۶ – خانم مریم مقصودیان فرزند جواد کد نامزد ۴۵۱۸

۴۱۷ – آقای محمدتقی مقنیان فرزند اسدالله کد نامزد ۴۵۱۹

۴۱۸ – آقای یاسر مقیم فرزند مسیب کد نامزد ۴۵۲۱

۴۱۹ – آقای محمدمهدی مقیمی فرزند محمود کد نامزد ۴۵۲۴

۴۲۰ – آقای جواد ملازاده فرزند احمد کد نامزد ۴۵۲۷

۴۲۱ – آقای شاهرخ ملک زاده فرزند نصرالله کد نامزد ۴۵۲۸

۴۲۲ – آقای وحیدرضا ملکی فرزند امر علی کد نامزد ۴۵۴۱

۴۲۳ – آقای علی منصوری فرزند محمد کد نامزد ۴۵۴۷

۴۲۴ – آقای مصطفی منصوریار فرزند جهانبخش کد نامزد ۴۵۴۸

۴۲۵ – آقای محمدعلی مورج مشهور به مروج فرزند محرمعلی کد نامزد ۴۵۶۱

۴۲۶ – آقای سیدحمید موسوی فرزند سید مقتدا کد نامزد ۴۵۶۴

۴۲۷ – آقای سیداصغر موسویان فرزند میرجعفر کد نامزد ۴۵۶۸

۴۲۸ – آقای سیدحسن موسوی نژاد فرزند سید احمد کد نامزد ۴۵۷۱

۴۲۹ – آقای اسمعیل مولائی فرزند جعفر علی کد نامزد ۴۵۷۴

۴۳۰ – آقای حسین مهدی نژاد مشهور به علیرضا فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۵۷۸

۴۳۱ – آقای محسن مهرابی فرزند طمراسب کد نامزد ۴۵۷۹

۴۳۲ – آقای سالار مهرگان فرزند ناوخاص کد نامزد ۴۵۸۲

۴۳۳ – آقای محمد مهرور فرزند عبداله کد نامزد ۴۵۸۴

۴۳۴ – آقای علی مهری پرگو فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۵۸۵

۴۳۵ – خانم ندا مهین ترابی فرزند نادر کد نامزد ۴۵۸۶

۴۳۶ – آقای سیدجمال میرحسینی فرزند سیدمختار کد نامزد ۴۵۸۹

۴۳۷ – آقای سیدمحمدحسین میرحسینی نیری فرزند سیدعلی کد نامزد ۴۵۹۱

۴۳۸ – خانم صدرا میرزاجانی فرزند سید شعا, الدین کد نامزد ۴۵۹۲

۴۳۹ – آقای سعید میرزامحمدی کوثرریز فرزند محمود کد نامزد ۴۵۹۴

۴۴۰ – آقای رامتین میرفندرسکی فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۵۹۶

۴۴۱ – آقای سیدجلال الدین میرمجیدی فرزند سیدعبدالعظیم کد نامزد ۴۵۹۷

۴۴۲ – خانم چهره میرمسیب فرزند سیدمسیح اله کد نامزد ۴۵۹۸

۴۴۳ – خانم نسرین نادربیگی فرزند سلیمان کد نامزد ۴۶۱۲

۴۴۴ – آقای حسنعلی نادری مشهور به حسن نادری فرزند محمد یونس کد نامزد ۴۶۱۴

۴۴۵ – آقای داود ناصری باوقار فرزند احسان اله کد نامزد ۴۶۱۶

۴۴۶ – آقای مهدی ناصری مقبل فرزند حسین کد نامزد ۴۶۱۷

۴۴۷ – آقای سیدمجتبی نجاتی فرزند سید حسین کد نامزد ۴۶۱۸

۴۴۸ – آقای سهراب نجاردرونکلائی مشهور به مهندس نجار فرزند اصغر کد نامزد ۴۶۱۹

۴۴۹ – آقای منصور نجاری سیسی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۶۲۱

۴۵۰ – خانم پریسا نجفی فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۶۲۶

۴۵۱ – آقای رامین نجفی لاطران فرزند موسی کد نامزد ۴۶۲۸

۴۵۲ – آقای سیدحسام الدین نجم الساداتی یزدی فرزند سیدحسین کد نامزد ۴۶۲۹

۴۵۳ – آقای سیدمیثم نژادحسینی لاهیجی فرزند سیدجلال کد نامزد ۴۶۴۲

۴۵۴ – آقای آرتین نسیمی فرزند مهیار کد نامزد ۴۶۴۵

۴۵۵ – خانم فوزیه نظری فرزند پیرنظر کد نامزد ۴۶۵۲

۴۵۶ – آقای موسی الرضا نقابی فرزند پیر محمد کد نامزد ۴۶۵۶

۴۵۷ – آقای حسین نگاری فرزند محمد موسی کد نامزد ۴۶۵۷

۴۵۸ – آقای حمدالله نورائی فرزند روح اله کد نامزد ۴۶۵۹

۴۵۹ – آقای مهدی نورمحمدی فرزند قربان کد نامزد ۴۶۷۱

۴۶۰ – خانم لیلا نوروزی فرزند فرامرز کد نامزد ۴۶۷۵

۴۶۱ – آقای مروت نوروزی مشهور به محمد فرزند احمد کد نامزد ۴۶۷۶

۴۶۲ – آقای محمدرضا نوری فرزند جعفر کد نامزد ۴۶۸۱

۴۶۳ – خانم مرجان نوری فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۶۸۲

۴۶۴ – خانم لیلا نیک نهال فرزند تقی کد نامزد ۴۶۹۱

۴۶۵ – آقای حسین واشقانی فراهانی مشهور به مهندس واشقانی فرزند عبدالله کد نامزد ۴۶۹۴

۴۶۶ – خانم آذر وجدی تولون فرزند کیومرث کد نامزد ۴۶۹۵

۴۶۷ – آقای سیدکامبیز وجدی تولون فرزند سیدکیومرث کد نامزد ۴۶۹۶

۴۶۸ – آقای داود وحیدی فرزند قاسم کد نامزد ۴۶۹۷

۴۶۹ – آقای اصغر ورمزیار مشهور به حاج اصغر یاری فرزند قدرت اله کد نامزد ۴۶۹۸

۴۷۰ – آقای بهروز ورمهمدی مشهور به ورمحمدی فرزند فرضعلی کد نامزد ۴۷۱۲

۴۷۱ – آقای امیربهادر ولیخانی فرزند محمد کد نامزد ۴۷۱۵

۴۷۲ – آقای رحیم هاشم پور فرزند علی کد نامزد ۴۷۱۷

۴۷۳ – آقای سیدجواد هاشمی گوراب فرزند میرابوطالب کد نامزد ۴۷۱۹

۴۷۴ – خانم آزاده هداوند فرزند محمد ولی کد نامزد ۴۷۲۱

۴۷۵ – آقای عباس یادگاری فرزند علی کد نامزد ۴۷۲۷

۴۷۶ – آقای حمید یاری کلوانی فرزند محمد کد نامزد ۴۷۲۸

۴۷۷ – خانم مریم یاشین فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۷۴۱

۴۷۸ – آقای داود یزدی فرزند حسین کد نامزد ۴۷۴۶

۴۷۹ – آقای محمد یوسفی فرزند ماشاله کد نامزد ۴۷۴۹


موضوعات مرتبط: انتخابات شورا، نامزدهای انتخابات شورای شهر کرج
برچسب‌ها: نامزدها
[ شنبه هجدهم خرداد 1392 ] [ 12:36 ] [ سعیدی ] [ ]
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود.

همان طور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق مییابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می‌نامند.
 
    1- اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.


    2- اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.


    3- اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.


    4- اصل یکصد و دوم: شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.


    5- اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.  (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)

 

    6- اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
 
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون  اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان  هستند.
همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می‌رسد که غرض قانون‌گذار از وضع اصل یکصدم، توزیع قدرت در نظام‌های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و... اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌تواند باشند. به ویژه از آن جهت که این بخش‌ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.


موضوعات مرتبط: شورا در قانون اساسی
برچسب‌ها: قانون شورا ها
[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392 ] [ 12:44 ] [ سعیدی ] [ ]
قانون شوراها - فصل اول: تشکیلات شورا

 

ماده 1- به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت برامور روستا، بخش،‌شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.

ماده 2- مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می‌باشد.

ماده 3- دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 4- تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5- در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6- شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد.

تبصره - از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراهای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد، اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهد شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده 7- تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - شهرکهای از دویست خانوار تا هزار خانوار، 3 نفر و از هر هزار خانوار به بالا،‌5 نفر.

ب - شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج - شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7نفر.

د - شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.

هـ - شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.

و - شهر تهران، 15 نفر.

تبصره - ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

ماده 8 - تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورابا اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می‌گیرند.

در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می‌شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 9- هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می‌شود.

ماده 10- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 11- در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرکها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوطه می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

ماده 12- شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13- در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورائی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می گردد.

تبصره – مکان‌های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می‌شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً‌به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده 14- هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد.

تبصره - اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

ماده 16- اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی‌شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل می‌شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می‌نمایند.

قانون شوراها - فصل دوم: انتخابات

 


ماده 17- انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسب آراء خواهد بود.

تبصره - در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان ‌بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

ماده 18- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

ماده 19- در موارد زیر برگه های رأی باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگه‌های رأی مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

الف- آراء ناخوانا باشد.

ب - آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

ج - آرایی که دارای نام رأی‌دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.

د - آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده ‌باشد.

هـ- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده ‌باشد.

تبصره- چنان چه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20- در موارد زیر برگه‌های رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‌های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

ب - کل آرای مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه‌های تعرفه باشد.

ج - آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.

د - آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ- آرایی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده‌ باشد.

و - آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده‌ باشند.

ز - آرایی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیرایرانی اخذ شده‌ باشد.

ح - آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده‌ باشد.

ط - آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده‌ باشد.

ی - آرایی که از طریق تهدید به دست آمده‌ باشد.

ک - آرایی که با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده ‌باشد.

تبصره1- آرای زاید مذکور در بند (ج) به قید قرعه از کل برگه‌های رأی کسر می‌شود.

تبصره2- چنان چه احراز شود که رأی‌دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته‌باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 12-در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.

ماده 22- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده 23-در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

ماده 24-در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزده داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.

تبصره- چنان چه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.


ب - شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده 25- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2.حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.

3.سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

تبصره- کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده 26- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.

ج - سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.

د - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

هـ- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

و - دارابودن سوادخواندن و نوشتن به اندازه کافی.

تبصره1- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

تبصره2- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده 27- اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

ماده 28- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

1.رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی «مانند شرکت مخابرات، دخانیات، ...»، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

2.استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3.شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلمی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

ماده 29- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

الف- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب - کسانی که به جرم غضب اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ج - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهائی که غیرقانونی‌بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د - کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

هـ- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

و - محکومین به حدود شرعی.

ز - محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غضب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی - محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل «49» قانون اساسی باشند.

ک - وابستگان به رژیم گذشته از قبیل «اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته».

ماده 30- هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیراین صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهارسال از داوطلب شدن در انتخابات محروم می‌گردند.

ماده 31- در صـورتی که هر یک از شوراها به علت فوق، استعفــا، یا سلب عضویت اعضای اصلی و علـی‌البدل، فاقد حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده‌باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میــان دوره‌ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نمایند.

ج - هیأت اجرایی و وظایف آنها

ماده 32- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک،‌ هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.

تبصره- برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرکهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان،‌ از آنان دعوت بعمل می‌آورد.

ماده 33- برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده «32» و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.

تبصره- برای تعیین شش نفر از معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می‌آورد.

ماده 34- معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 22 به دعوت فرماندار و بخشدار «یا نماینده وی» ظرف دو روز پس از انتخابات تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین «حداقل 17 نفر» از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

ماده 35- فرماندار و بخشدار «یا نماینده وی» مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده 36- جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفاء تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار «یا نماینده وی» از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره1- غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.

تبصره2- تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره3- در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل، اکثریت حاصل نگردید؛ اعضای داری هیأت اجرای بقیه معتمدان « به ترتیب 11 و 13 نفر» را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده 37- عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی بطور همزمان ممنوع است.

ماده 38- اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می-گردد و فرماندار یا بخشدار «یا نماینده وی» موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای دارای هیئت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره- در صورتیکه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیأت اجرایی موظفند، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده 39- هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبـادرت بــه انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شـرایط انتخاب-کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

تبصره1- در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می تواند افرادی را از خارج «حتی‌الامکان از محدوده همان بخش» برای شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره2- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخـاب می‌نمایند.

ماده 41- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می‌باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42- هیــأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.

ماده 43- هیأتهای اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده 44- هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده 45- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.

تبصره2- شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده 46- هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره1- چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.

تبصره2- مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً‌ پاسخ دهند.

ماده 47- هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

ماده 48- نظر هیأتهای اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده 49- بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت‌شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگری ممنوع است.

ماده 50- هیأتهای اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره1- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره2- شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذیربط ارسال نماید.

تبصره3- هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مروط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره4- هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیی هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده 51- فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف سه روز از طرق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 52- هیأتهای اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د - هیأتهای نظارت و وظایف آنها

ماده 53- کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

ماده 54- اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده 55- تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 56- تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57- توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.

ماده 58- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

ماده 59- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراست.

ماده 60- جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

تبصره1- در صورت تساوی آرا درتصمیم‌گیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره2- اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلفین توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61- هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرف زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:

الف- گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.

ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین.

ج - رسیدگی نهائی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.

د - تعیین ناظر در تمام هیإتهای مربوط به انتخابات.

تبصره- هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده 62- هیأتهای اجرائی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 64- در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده 65- وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

ماده 66- وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.

هـ - تخلفات

ماده 67- ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

الف- خرید و فروش رأی.

ب - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

ج - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

د - رأی دادن با شناسنامه جعلی.

هـ- رأی دادن با شناسنامه دیگری.

و - رأی دادن بیش از یک بار.

ز - اخلال در امر انتخابات.

ح - کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.

ط - تقلب در رأی گیری یا شمارش آرا.

ی - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک - توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.

ل - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرامها.

م - بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.

ن - جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س - دخالت در امر انتخابات با سند مجهول.

ع - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجهول یا به هر نحو غیرقانونی.

ص - ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.

ق - عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.

تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

قانون شوراها - فصل سوم: وظایف شوراها

 

 


ماده 68- وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:

الف- نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی استان.

ب – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

ج – جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.

د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور.

هـ- نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

ز – کمک‌رسانی وامداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.

ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.

ط – ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.

ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.

ل – جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.

م – انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهارسال براساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره- عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا که براساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.

ماده 69-وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:

1.اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.

2.همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

3.اعلام فرامین و قوانین دولتی.

4.مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.

5.همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

6.مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

7.همکاری مؤثر با سازمان ثبت‌احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.

8.همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقعی در محدوده و حریم روستا.

ماده 70- وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:

الف- بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی و ارائه طرحها و پییشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه.

ب – همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق‌رسانی، لوله‌کشی آب آشامیدنی، کانال‌کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه‌ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین ذیربط منطقه و سازمانهای مملکتی.

ج – همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی، سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دام، صنعتی و مانند اینها.

د – همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.

هـ- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.

و – نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه حفظ و نگهداری عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.

ز – نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.

ح – حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

ط – پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در موارد که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.

ی – رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.

ک – رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.

ل – جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.

م – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ماده 71- وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح زیر است:

1.انتخاب شهردار برای مدت چهارسال.

تبصره1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت‌یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.

تبصره4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف- استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.

د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

2.بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

3.نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

4.همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

5.برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

6.تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

7.اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

8.نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9.تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

10.تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

11.همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

12.تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره- کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای هر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13.تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

14.تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نطر گرفتن صرفه و صلاح با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نام معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15.تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.

16.تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.

17.نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

18.نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19.نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.

20.تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحضور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.

21.نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل و اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22.وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

23.نظارت بر اجرای طرحهای مربوطه به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24.تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، ‌کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

25.تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26.تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانها وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.

27.تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.

28.وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

29.وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایرکردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

تبصره1- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده‌است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره2- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 72- شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده 73- چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار با عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته-باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد، در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجـدداً به صـورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد، حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهدبود.

ماده 74- شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.

ماده 75- کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهردار مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.

ماده 76- به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده 77- شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.

تبصره – عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 78- شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خورد را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.

 

قانون شوراها - فصل چهارم: ترتیب رسیدگی به تخلفات

 

 

ماده 79- به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهائی بنام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- هیـأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).

ب – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایـات استان به عضویت استاندار، عالیترین مقام قضائی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.

تبصره1- در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.

تبصره2- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می‌تواند نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.

تبصره3- دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می‌باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور بعنوان دبیر هیأت خواهد بود.

هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود.

ماده 80-در صورتیکه مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرای مربوط می‌توانند با ذکر مورد و بطور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 81- هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستـاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.

تبصره – هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده 82- سلب عضویت در مورد اعضا شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود. فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

قانون شوراها - فصل پنجم: سایر مقررات

 

 

ماده 83- در حوزه‌هایی که انتخابات آنها براساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا براساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84-در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان-پذیر نباشد انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.

ماده 85- هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

تبصره1- جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.

تبصره2- جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.

ماده 86- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده 88- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره – کلیه وزارتخانه و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه‌نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.

ماده 89- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

ماده 90- نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات،‌ محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقرارت مربوط را آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

ماده 91- حداکثر ظرف یـک سـال پـس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

ماده 92- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

ماده 94- وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است دو ماه آئین نامه های اجرائی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب ایـن قانـون خـارج از نوبت آئین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.


موضوعات مرتبط: شورا در قانون
برچسب‌ها: قانون شورا ها
[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392 ] [ 12:42 ] [ سعیدی ] [ ]

شوراها جزء برنامه های اسلام است

این جزء برنامه های اسلام است، و بنای ما هم بر همین هست. نه تنها شما، هر جا، در هر استانی، در هر جایی که هست، همان طوری که از اول قانون هم همین معنا بوده است، باید شوراهای ولایتی باشد. این‌ها باید بشود، و می شود و در صدد هستند. الان مشغول طرح‌ریزی آن هستند که شما برای خودتان، مسائل خودتان باشد. انتخابات مال خودتان باشد؛ خودتان انجام بدهید. کارهایتان محول به خودتان باشد. نه تنها شما؛ خراسان هم همین طور، اصفهان هم همین طور، همه جا همین طور. این شوراها باید همه جا باشد و هر جایی خودش اداره کند خودش را. این، هم برای ملت خوب است، هم برای دولت خوب است. دولت نمی‌تواند همه جا را خودش تحت نظر بگیرد، وقتی محول کرد کار را به خود مردم، مردم در منطقه‌ای که هستند برای خودشان دلسوزتر هستند، بهتر اطلاع دارند به احتیاجات خودشان. این‌ها یک برنامه‌هایی است که در دست اجراست.
(صحیفه امام، ج 7، ص 151)

 


فرمان تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای انقلاب اسلامی در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.
روح الله الموسوی الخمینی
(صحیفه امام، ج 7، ص 167)

 


وظایف عمده شورای شهر
شورای شهر؛ یعنی همه کارهای شهر دست این‌هاست. شهردار را هم تعیین می‌کند. کارهای دیگر شهر را، همه را، این‌ها انجام می‌دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا، دارند. این‌ها اختیاراتی دارند، و ممکن است که خدای نخواسته یک وقتی اشخاص ناباب تعیین بشود، رأی داده بشود به آن‌ها، و برای شهر مضر؛ برای اسلام هم مضر.
بنابراین، یک مسئله مهمی است که باید شما توجه به آن داشته باشید. و برسانید به دوستان خودتان، به شهرستان‌هایی که می‌روید به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانید که مردم آگاه بشوند و روی آگاهی رأی بدهند.
( صحیفه امام، ج 10 ، ص 252)

 


لزوم تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراها
اگر چنان‌چه دقت در این امر نشود و مردم توجه به این امر نکنند، مسئولند پیش خدا. اگر فردا یک گرفتاری برای ملت به واسطه این‌ها پیش بیاید، ماها که می خواهیم تعیین کنیم افراد را، مسئول هستیم، مسئولیت ما بزرگ است. امور وجاهت اسلام در خطر ممکن است باشد. اگر یک افراد نابابی در جمهوری اسلام مقدرات یک شهری را در دست بگیرند و بعد کارهای خلاف بکنند، علاوه بر این‌که برای خود آن شهر مضر است، وجهه جمهوری اسلامی را بد نمایش می‌دهد. و آن‌هایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند این‌ها می‌خواهند که یک افرادی باشند که این افراد هر چه بتوانند کار را از اسلام جدا کنند؛ مطالب را از اسلام جدا کنند. و ما شما و ما می‌خواهیم که هر چه کار می‌شود اسلامی باشد... خیال نکنید که شورای شهر یک چیز آسانی است، یک چیز کمی است.
( صحیفه امام، ج 10، ص 251)

 


توجه کافی در انتخاب اعضای شوراها
من امیدوارم که آقایان، در هر جا و در هر محلی هستند، راجع به این مسائلی که الان پیش است، من‌جمله قضیه این شوراها، جدیت کنند که مبادا یک افراد فاسدی در این شوراها پیدا بشود. برای اینکه این شوراها تمام مقدرات یک شهرستان دست آنهاست. و اگر خدای نخواسته یک اشخاص فاسد در این شوراها پیدا بشود، ممکن است که شهرستان را، بلکه ایران، بلکه اسلام را به فساد بشکند. باید درست متوجه باشید اشخاصی را که انتخاب می‌کنید سوابقشان را مطالعه کنید، بدانید. خوب، هر شهری می‌داند که افراد معتمد، افراد صحیح، کی‌ها هستند. در یک شهر، ده پانزده نفر از افرادی که شناسا باشند، از هر تیپی که هستند؛ از هر جممعیتی که هستند، شناسایی کامل: در زمان سابق چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؛ سوابق خانوادگی‌شان چه هست؛ عقایدشان چه هست؛ مقدار معلوماتشان چه هست. در هر شهری باید یک همچو اشخاص مؤمن، معتقد، مؤمن به نهضت اسلامی، به جمهوری اسلامی، و منحرف نبودن به یکی از این مکتب‌های فاسد را انتخاب کنند، تا ان شاءالله مقدرات شهرتان را در دست بگیرند، و کارها را موافق صلاح ملت و صلاح شهرستان خود ان ان شاء الله اجرا بکنید.
(صحیفه امام، ج 10، ص 260)

 


هشدار به طبقات مختلف ملت
اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بکنید، یا روحانیین غفلت بکنند، یا خطبا غفلت بکنند، یا فضلا غفلت بکنند، یا دانشگاهی‌های متعهد غفلت بکنند، یا بازاری‌ها غفلت بکنند، یا کشاورزان و کارگران غفلت بکنند، و یک اشخاصی که برخلاف مسیر ملت است، برخلاف مسیر اسلام است پیدا بشود، ممکن است که یک شهری را به فساد بکشد، و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده بشود. باید با تمام قوا با تمام قدرت غفلت نکنید از این معنا؛ و علمای بلاد غفلت نکنند از این امر، اهل منبر غفلت نکنند؛ فضلایی که در اطراف هستند، اهل علمی که در اطراف هستند، دانشگاهی‌ها، دانشجوها، همه غفلت از این نکنند. که یک افرادی که باید سرنوشت یک شهر را شما می‌خواهید به یک عده بدهید، سرنوشت همه چیز شهر را شما می‌خواهید به یک عده بدهید، سرنوشت همه چیز شهر را به یک عده می‌خواهید بدهید، باید یک کسی باشد که هم سررشته داشته باشد از امور؛ و هم امین و معتقد به نهضت باشد. این یکی از مسائل بزرگ است که ما الان موجه با آن هستیم.
(صحیفه امام، ج 10، ص 219 تا 220)

 


هشدار درباره نفوذی‌ها
قضیه شوراها را یک امر سطحی و یک امر کوچک نشمرید. این شوراها اختیاراتی دارند که به واسطه آن اختیارات می‌توانند مسائل ما را ضایع کنند؛ و می‌توانند مسائل اسلامی را جلو ببرند. بدانید که الان دنبال اینکه اعلام این شده است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند، دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، این‌ها در صدد توطئه هستند که یک افرادی را جا بزنند به ملت. آنها می‌دانند که خودشان ندارند این قدر جمعیت، عددشان این قدرها نیست که بتوانند ببرند، لکن افرادی را جا بزنند، افرادی که از خودشان است، از حزب خودشان است، جا بزنند به ملت، و ملت را اغفال کنند برای رأی دادن به آنها.
(صحیفه امام، ج 10، ص 218)

 


ویژگی‌های اعضای شوراهای شهرها
آن چیزی که الآن لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان، و بر همه قشرهای ملت، این است که چشم‌هایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادی که برای شوراها تعیین می‌کنند صفات خاصی را داشته باشند. اول: اینکه مؤمن باشند؛ مؤمن به این نهضت باشند؛ جمهوری اسلامی را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امین باشند؛ اسلامی باشند، و شرقی و غربی نباشند، انحرافات مکتبی نداشته باشند؛ تا اینکه کارهایی که می‌کنند برای نفع ملت، برای نفع خود شهرستان باشد. اگر خدای نخواسته در این امر کوتاهی بشود و شیاطینی که دوره می‌افتند و می‌خواهند افرادی را جا بزنند به مردم، آن افراد منحرف یک وقتی تعیین بشوند برای شوراهای شهر، این برای خود شهر خطر دارد؛ برای کشور خطر دارد؛ برای اسلام خطر دارد. لزوم تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراها از این جهت، یک مسئولیتی الان گردن همه ملت هست.
( صحیفه امام، ج 10، ص 250 تا 251)

 


لزوم همکاری مردم با شورای شهر
در هر صورت، مملکت باید با دست خود مردم، با دست خود اشخاص، اداره بشود. و شهرها باید به توسط خودتان اداره بشود؛ توسط خودتان آباد بشود. ننشینید کنار بگویید که شورای شهر درست شد، و برویم کنار. شورای شهر خودش کاری نمی‌تواند. چند نفر آدمی است که مثل دیگران، ضعیف است و نمی‌تواند کاری بکند. تا همه با هم نباشند، همه با هم دست به هم ندهند، نمی‌شود این کارها انجام بگیرد. و این وظیفه انسانی ماست، که کمک کنیم همه به هم؛ معاونت کنیم همه با هم؛ تا بلکه ان‌شاءالله کارها اصلاح بشود.
(صحیفه امام، ج 10، ص 337)

 


وظیفه شهرداری‌ها
من میل دارم که عمل ما یا بیشتر از قولمان باشد یا موافق با قولمان. الان شهرهای ایران، روستاهای ایران، حتی شهر تهران، گرفتار یک کمبودهایی است و بوده است. و این به عهد شهرداری‌هاست که با کمک مردم البته من می‌دانم که خرابی‌ها این قدر است که شهردار تنها نمی‌تواند، لکن با کمک مردم اقدام بکنند و شهرهای خودشان را، روستاهای اطراف را آباد کنند. و آنچه که مهم است این است که آن قشر مستضعف بیشتر مورد نظر باشد. در تهران، آن حاشیه‌های اطراف تهران و آن زاغه‌نشین‌ها و آن چادرنشین‌های اطراف بیشتر مورد نظر باشند تا طرف شمال شهر، و در شهرهای دیگر، روستاهای دیگر، توجه به این قشر مستضعف بیشتر باشد از توجه به قشر مرفه. مع‌الوصف در رژیم سابق، این قشر اصلش مورد عنایت نبود، و اگر کاری می‌کردند برای همان قشر مرفه می‌کردند. و لهذا در تهران، شمال شهر، یک شهری است که غیر از جنوب شهر است. اصلا آن، یک شهر دیگری است، این هم یک شهر دیگری. و این غیر مطابق بودن و طبقه به این شدیدی داشتن، اسباب این می‌شود که یک وقت خدای نخواسته انفجاری حاصل بشود که کسی نتواند مهارش کند.
شما شهردارهای محترم باید توجه کنید که امروز شهرهای ایران و دهات و روستاها، همه مال خود ملت است، دیگر مال دیگری نیست، تصرف دیگری نیست. وقتی مال خود ملت شد، خود ملت و خود مردم و خود شهردارها که از ملت هستند باید کوشش کنند در آباد کردن این مملکت. یک قسم اعظم، آباد کردن به دست شما شهردارهاست، که باید با تمام کوشش کوشش کنید که آباد بشود. و خصوصا آن طرف‌هایی که خرابی داشته‌اند، و به آنها نرسیده بودند، دهاتی که به آنها نرسیده بودند، شهرهایی که دو طرف دارند، یک طرف مرفه و یک طرف غیرمرفه، از آن غیرمرفه شروع کنید، وقتی به درجه مرفه رسید آن وقت یک کار اساسی شما کردید.
(صحیفه امام، ج 10، ص 498 تا 499)


موضوعات مرتبط: ولایت فقیه و شورا
برچسب‌ها: کلام یار, سخنان حضرت امام درباره شوراها
[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392 ] [ 12:23 ] [ سعیدی ] [ ]


متن پيام به شرح زير است.
بسم الله الرحمن الرحيم‏
خداى متعال را شكر گزاريم كه در انتخابات شوراها يك نهاد ديگر براى خدمت به مردم تأسيس شد و ملت ايران يك گام ديگر به تحقق كامل قانون اساسى مترقى جمهورى اسلامى نزديك گشت. اكنون كه در سالروز پيام امام عزيز و در سالى كه به نام گرامى آن يگانه‏ى دوران نامگذارى شده، اين نهاد اصيل آغاز به كار مى‏كند، از صميم قلب آرزو مى‏كنم كه شوراهاى اسلامى شهر و روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلاب بنيانگذار نظام اسلامى تلاش و فعاليت كند و در چهارچوب تكاليف قانونى خود به رفع مشكلات مردم بپردازد.
تقارن اين مناسبت با ايام شهادت سالار شهيدان و پيشواى مجاهدان راه حق و آزادگى سلام الله عليه و على الارواح التى حلت بفنائه، مى‏تواند به اين پديده‏ى اسلامى، طراوت اخلاص و صفاى عاشورایى ببخشد و آن را براى كشور و ملت ما ذخيره‏يى از امانت و تقوا و خدمت قرار دهد.
اكنون كه بحمدالله مردم در انتخاباتى سراسرى، اشخاص مورد اعتماد خود را براى اين مسؤوليت برگزيده‏اند، از انتخاب‏شوندگان محترم انتظار مى‏رود كه با تكيه و اميد به فضل الهى بار اين مسؤوليت را بر دوش كشيده همه‏ى توان خود را به اداى وظايفى كه در قانون براى اين شوراها معين است، مصروف كنند و خدمت به مردم را كه از بزرگترين عبادات است سرلوحه‏ى همه‏ى انگيزه‏هاى خود قرار دهند.
بر دولت و مسؤولان محترم هم لازم است كه از اين امكان گرانبها براى جلب مشاركت مردم در امورى كه به شوراها محول شده است، بسود كشور و ملت حداكثر استفاده را بكنند.
اكنون در طليعه‏ى فعاليت اين نهاد مردمى شايسته مى‏دانم اعضاء محترم شوراها و مسؤولان مربوط را به امورى تذكر دهم:
1 - براى كسب توفيق در وظايف شوراهاى اسلامى، شرط اول آن است كه اعضاء شوراهاى اسلامى هر شهر يا روستا در عمل با يكديگر تفاهم و همدلى داشته باشند. بدون اين شرط مهم، يقينا اين نهاد تازه تأسيس نخواهد توانست براى مردم منشأ خير و صلاح گردد.
مناقشات سياسى و جناحى و ورود در هر اقدامى كه اعضاء شوراى اسلامى را از اتحاد عملى خود دور كند، براى اين شوراها مضر و ناروا است.
2 - از آنجا كه شوراها از مظاهر مشاركت مردمى و براى تسهيل امور مردم است، اعضاء محترم ارتباط دائمى خود با مردم و حضور در ميان آنان و اطلاع از مشكلات آنان را وظيفه‏ى مستمر خود بدانند و دسترسى مردم را به خود، آسان سازند.
3 - حدود و وظايف شوراهاى اسلامى كه در قانون معين شده بايد در قول و عمل به طور كامل رعايت شود. اعضاء شوراها وظايف خود را به درستى بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند و چيزى را كه در قانون پيش‏بينى نشده و يا به خاطر واقعيتهاى كشور و دولت، قادر به انجام دادن آن نيستند، وعده ندهند و مردم را از كمك و اقدام شوراهاى اسلامى مأيوس نسازند.
4 - در انتخاب شهرداران و دهياران، مهمترين خصوصيتى كه بايد رعايت شود، كاردانى و صلاحيتهاى دينى و انقلابى است. شوراهاى اسلامى در اين انتخاب مهم لازم است به امانتدارى و تدين و توانايى اجرايى اين برگزيدگان كمال اهتمام را بورزند.
5 - اگر چه پس از انقلاب اسلامى به همت جوانان جهاد سازندگى خدمات عظيم و بى‏سابقه‏اى مستقيما يا بوسيله‏ى شوراهاى اسلامى روستاها، به روستاهاى كشور شده است با اين حال روستاها و روستانشينان عزيز كه بار سنگين تأمين آذوقه‏ى كشور را بر دوش دارند به تنگناهاى زيادى دچارند.
لازم است توجه به روستاها و شوراهاى اسلامى روستا در صدر برنامه‏ى مسؤولان كشورى قرار گيرد.
6 - شوراهاى شهرى در فعاليتهاى خود به مختصات "شهر اسلامى" توجه كرده و خدمات شهرى را در جهت تأمين اين مقصود به كار گيرند و بخصوص به معمارى و شهرسازى متناسب با حيات طيبه‏ى اسلامى به طور كامل توجه كنند. در شهر اسلامى، عدالت در تقسيم خدمات شهرى، تأمين آرامش روحى و امنيت معنوى، ظهور و اعتلاى مظاهر اسلامى و انقلابى، عمران و آبادى و زيبايى، حفظ طبيعت و صفاى طبيعى، همه با هم بايد مورد توجه قرار گيرد.
7 - مسؤولان محترم دولتى، شوراها را مشاور امين خود بدانند و تا سر حد امكان به آنها در عمل به وظايف خود كمك كنند.
8 - مردم عزيز سراسر كشور نيز كه همواره از منتخبان خود حمايت كرده‏اند، همكارى و كمك خود را به شوراهاى اسلامى نيز مبذول دارند. بدون اين كمك و همكارى يقينا شوراها قادر بر عمل به وظايف خود نخواهند بود.
در پايان از همه‏ى دستگاهها و مسؤولانى كه در تحقق اين كار بزرگ اقدام و همكارى كرده‏اند: دولت محترم بخصوص وزارت كشور، هيئتهاى محترم نظارت، صدا و سيماى جمهورى اسلامى، نيروهاى انتظامى و ديگر دستگاههاى دست‏اندركار صميمانه تشكر مى‏كنم و توفيقات همه‏ى شما را از خداوند متعال مسألت مى‏نمايم.
سيد على خامنه‏اى 1378.2.7


موضوعات مرتبط: ولایت فقیه و شورا
برچسب‌ها: دیدگاه ولایت فقیه
[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392 ] [ 12:20 ] [ سعیدی ] [ ]

در ابتدا به همه‌ى شما برادران و خواهران عزيز كه از اطراف و اكناف اين سرزمين اسلامى مقدّس، به اين‌جا تشريف آورديد و اين اجتماع صميمى و پُرشور را فراهم كرديد، خوشامد عرض مى‌كنم.

خدمت به مردم افتخار بزرگى است. وقتى كسى اين فرصت را پيدا مى‌كند كه به مردم خدمت كند، اولاً بايد خدا را بر اين توفيق و بر اين فرصت مغتنم، شكر بگزارد؛ ثانياً وقت خود را، مصروفِ به انجام رساندن اين كار مهم كند. همه‌ى ما در احكام شرعى و در روايات اخلاقى، بارها توصيه شده‌ايم و مى‌دانيم كه اگر كسى براى مردم كارى انجام دهد و قدمى بردارد، چقدر خداى متعال به او اجر خواهد داد. اين كارى هم كه امروز شما بر عهده داريد، يك مصداق كامل از چيزى است كه در آن روايات هست. خدا توفيق را به همه نمى‌دهد؛ اما آن كسى كه توفيق خدمت پيدا كرد، بايد اين توفيق الهى را شكرگزارى كند.
عمده‌ى مشكلات ملتها - در هرجايى كه ملتها رنجى برده‌اند - به خاطر اين بوده كه مسؤولانِ دلسوزى كه همّتشان فقط برطرف كردن مشكلات مردم باشد، در ميان آنها يا نبوده‌اند و يا كم بوده‌اند. كسانى از شما كه دوره‌ى جوانى را پشت سر گذاشته‌ايد و رژيم طاغوتى و فاسد پهلوى را به ياد داريد، مى‌دانيد تنها چيزى كه مطرح نبود، خدمت به مردم بود. هر كسى وقتى مسؤوليتى پيدا مى‌كرد، به فكر خود بود. انقلاب اسلامى آمد و آن بناى كج و معوج را دگرگون كرد. رئيس جمهور از خود مردم، نماينده‌ى مجلس از خودِ مردم، مسؤولان بخشهاى مختلف در كنار مردم و از آحاد مردم، امروز هم كه بحمداللَّه خدا به مسؤولان توفيق داد تا شوراها را با اين سطح وسيع به وجود آوردند، شوراها هم در خدمت مردم. امروز شما چنين نعمتى را در اختيار داريد. قصدتان را براى خدا خالص كنيد. عزيزان من! هيچ عبادتى بالاتر از خدمت به مردم نيست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. وظايفى كه براى شوراها در قانون ذكر شده، همان وظايفى است كه اگر شوراهاى ما ان‌شاءاللَّه بتوانند اين وظايف را به طور كامل به انجام برسانند، بسيارى از مشكلات جارى مردم برطرف خواهد شد و اين موارد را قانون‌گذاران با دقّت در قانون اساسى و در قانون عرفى معيّن كرده‌اند.
اين كار، كار بزرگى است و از افتخارات نظام اسلامى است. اسلام اين‌گونه است. اسلام در ضمن اين‌كه احكام الهى و اراده‌ى الهى را در هدايت و صلاح انسانها داراى كمال تأثير مى‌داند، اراده‌ى انسان، حضور انسان و حضور آحاد مردم را هم در همه‌ى كارها پيش‌بينى كرده است. يك نمونه‌ى آن همين مسأله‌ى شوراست. خداى متعال در علائم مؤمنين مى‌فرمايد: «و امرهم شورى بينهم»(40)؛ كارهايشان را با مشورت انجام مى‌دهند. البته مشورت، با شكلهاى مختلفى ممكن است انجام گيرد؛ اين هم يك شكل از اَشكال مشورت است. در داخل شهر و در داخل بخش، مى‌نشينيد و با هم مشورت مى‌كنيد؛ نقصهاى موجود و مشكلات موجود و آن چيزهايى را كه مربوط به شوراهاست - البته ممكن است نقصهايى هم باشد كه به وظايف شوراها مربوط نشود - رسيدگى و به آنها عمل مى‌كنيد؛ مثل اين است كه سرتاسر پيكر ايران اسلامىِ بزرگ، با نبضِ خون تازه‌ى انقلابى و اسلامى مى‌زند و حركت مى‌كند. مسؤولان و شوراهاى هر شهر و روستا، براى رفع مشكلات مردم، در همان شهر و روستا فكر مى‌كنند. اين خيلى فرصت خوبى است. پس با نام و ياد خدا، براى خدمت به خلق خدا نيّت كنيد.
البته دشمنان اسلام هيچ وقت به اين‌كه نظام جمهورى اسلامى يك نظام متّكى به مردم است، اعتراف نكرده‌اند. مى‌بينند، مى‌فهمند، اما اعتراف نمى‌كنند. همان‌گونه كه دشمنان حقيقت همواره حقيقت را مى‌شناختند، امروز هم مى‌شناسند؛ اما حاضر نيستند به آن حقيقت اعتراف كنند! ولى حقيقت، حقيقت است؛ چه دشمن اعتراف كند، چه اعتراف نكند. بيست سال از عمر نظام جمهورى اسلامى مى‌گذرد، بيست انتخابات - به‌طور متوسط، هر سال يك انتخابات - در اين كشور برگزار شده است؛ يعنى مردم در ميدان عمل و در ميدان تصميم‌گيرى، حضور داشته‌اند. درعين‌حال، در همه‌جا بوقهاى استكبارى، كشور ما و نظام ما را به ديكتاتورى، به استبداد و به غير مردمى بودن متّهم مى‌كنند! حاضر نيستند اعتراف كنند و حقيقت را بپذيرند؛ چون دشمنند. دشمن به هيچ نقطه‌ى حُسنى از شما اعتراف نخواهد كرد. شما به حرف دشمن كارى نداشته باشيد. شما براى حقيقت، براى رضاى خدا، براى وظيفه و براى اصلاح سرنوشت اين ملت بزرگ، آنچه را كه وظيفه داريد، انجام دهيد.
بوقهاى استكبارى، از روز اوّل با اين انقلاب بد بودند و عليه اين انقلاب تبليغات كردند. علّت هم اين است كه اين انقلاب، دستهاى دشمنان را از اين مملكت كوتاه كرد. آمريكا و ديگر جهانخواران و قلدرها و زورگوها، در داخل اين كشور و دور اين سفره‌ى بى‌صاحب نشسته بودند و در حالى كه مردم در كمال فقر زندگى مى‌كردند، آنها ثروتهاى اين ملت را مى‌بردند. نفت اين ملت مى‌رفت، منابع اين ملت مى‌رفت، استعدادهاى اين ملت مى‌رفت، نيروهاى انسانى خوب هم گلچين مى‌شد و مى‌رفت؛ در مقابل، از آن طرف فساد و فحشا و وابستگى به بيگانه مى‌آمد! اين دستها قطع شد و آنها عصبانيند. هدف دشمن اين است كه بتواند يك بار ديگر همان سلطه‌ى طاغوتى را بر اين مملكت اِعمال كند؛ اما غافل است. اين مردم بيدارند، اين مردم با اسلام آشنا هستند، اين مردم در صحنه حاضرند و اين مردم پاى دشمنى را كه به سمت اين كشور بيايد قطع مى‌كنند و اجازه نمى‌دهند. دشمن از اين مردم عصبانى است، از اين نظام عصبانى است، از اين مسؤولان عصبانى است. لذاست كه هرچه حُسن در اين مملكت هست، آنها انكار مى‌كنند. چيزهايى را هم نسبت مى‌دهند كه خلاف واقع و دروغ است.
هر كسى و در هر سطحى كه در اين كشور بارى بر دوش دارد، وظيفه‌اش اين است كه آن بار را - بارِ خدمت به مردم را - بردارد. من بارها عرض كرده‌ام، كسانى كه مسؤوليتهايى بر دوش دارند - مسؤوليتهاى اجرايى و شبيه اجرايى - اگر همه‌ى وقت خودشان را صرف اين مسؤوليت كنند، شايد ان‌شاءاللَّه بتوانند آن وظيفه را به نحو احسن انجام دهند؛ اما چنانچه مقدارى از آن وقتى را كه براى اين كار است به كارهاى ديگر مصروف كردند، كارها زمين خواهد ماند. من توصيه مى‌كنم - همچنان كه در آن پيام هم به شما عزيزان عرض كردم - وقت را مصروفِ خدمت كنيد، مصروفِ كار كنيد، قصد را خدايى كنيد و آنچه را كه وظيفه‌ى شماست - و با انتخاب مردم اين وظيفه بر دوش شما آمد - ان‌شاءاللَّه با اخلاص و به بهترين وجهى انجام دهيد. خدا هم به شما كمك خواهد كرد و ان‌شاءاللَّه خواهيد توانست آنچه را كه مايه‌ى روسفيدى و سرافرازى شما پيش خدا و پيش بندگان خداست، به انجام برسانيد.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته

 


موضوعات مرتبط: ولایت فقیه و شورا
برچسب‌ها: دیدگاه ولایت فقیه
[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392 ] [ 12:16 ] [ سعیدی ] [ ]

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز به کار سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراها را نماد دیگری از اداره کشور به دست مردم خواندند و با تجلیل از همت و حماسه آفرینی مردم در سومین دوره انتخابات شوراها تأکید کردند:

بنیاد این نهاد اجتماعی بر حل عملگرایانه مشکلات مردم استوار است که این مهم با کسب سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی و پرهیز از دخالت دادن انگیزه های جناحی و حزبی در میدان فعالیت شوراها، محقق خواهد شد.
متن پیام رهبر فرزانه انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدای بزرگ را سپاس که اکنون بار دیگر با همت و حماسه ی مردم، شوراهای اسلامی شهر و روستا به دوره ی تازه یی گام می نهند و فصل دیگری در خدمتگزاری برگزیدگان مردم آغاز می گردد.
انتخابات 24 آذر گذشته، با نصابی برتر از همه ی انتخابهای نوع خود، کشور را در پوشش گسترده ی شوراهایی قرار داد که طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادی دیگر از اداره ی کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان می گذارند.
اعضاء این شوراها باید قدردان مشارکت مردم باشند که در این دوره بیش از گذشته نشان داده شد، و خود را وقف خدمتی کنند که بر زندگی روزمره ی اهالی شهر و روستا دارای تأثیری مستقیم و نزدیک است.
بنیاد این نهاد اجتماعی بر حل عملگرایانه ی مشکلات عینی و مشخص مردم در شهر و روستا است و هدف آن راحت تر و اخلاقی تر کردن زندگی شهروندی است.
توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه ی ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش می بخشد و زمینه ساز حضور پرنشاط مردم در همه ی عرصه های پیشرفت و توسعه ی کشور می شود.
یک شرط اساسی آن است که انگیزه های جناحی و حزبی، این شوراها را عرصه ی تاخت و تاز خود نکند و آن را از کار اصلی خود باز ندارد. توفیق نسبی شوراهای دور دوم در مقایسه با دوره ی پیش از آن در بسیاری از کلانشهرها، آزمون عینی این حقیقت است.
این شرط، به ویژه در گزینش شهرداران و دهیاران، اهمیت می یابد. ملاک این گزینش، باید امانت و دینداری، کفایت و کارآمدی، نجابت و حسن سلوک با مردم باشد.
دخالت جناح بندیها و انگیزه های حزبی و گروهی و شخصی و طایفگی در این وظیفه ی مهم، زهر مهلکی است که شوراها را از کار می اندازد و آن را کم سود و گاه، زیانبخش می سازد.
در نظارت و حسابرسی از کار شهردار و دهیار نیز، شورا باید عینا همین امر مهم را در برابر چشم داشته باشد و جز تکلیف بزرگ الهی خود، چیزی را در نظر نگیرد.
در فهرست خدماتی که شوراها به آن می پردازند باید حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها، و پایبندی به معماری اسلامی و ایرانی، و رعایت زیبایی و استحکام بناها، و ترویج فرهنگ نظم و قانون، و گسترش نمادهای دین و اخلاق، و آسان سازی خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات شهری و توسعه فضای سبز و اهتمام به سلامت محیط زیست، و توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی، و نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم، و توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان، برجسته شود و همواره در مد نظر قرار گیرد.
خدای متعال را همواره حاضر و ناظر کار خود بدانید و خدمتی را که مردم بر دوش شما نهاده اند، به عبادتی بزرگ و موجب تقرب به خداوند مبدل نمایید.
امید است خداوند متعال از تلاش شما خشنود گردد و دعای حضرت بقیه الله ارواحنا فداه شامل حال شما باشد.
والسلام علیکم
سیدعلی خام
نه ای
1386.2.8


موضوعات مرتبط: ولایت فقیه و شورا
برچسب‌ها: دیدگاه ولایت فقیه
[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392 ] [ 12:13 ] [ سعیدی ] [ ]

نفر از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان البرز در اولین روز ثبت نام، حضور خود را در این دوره از انتخابات قطعی کردند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ، رئیس ستاد انتخابات استان البرز با بیان این مطلب اظهار داشت: استان البرز در اولین دوره برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا پس از تشکیل استان البرز شاهد ثبت نام 98 نفر از کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح این استان بود.

ناصر رجبی افزود: از این تعداد به تفکیک شهرستان های استان البرز، در شهرستان کرج 51 نفر، ساوجللاغ 30 نفر، نظرآباد 3 نفر و 14 نفر نیز در شهرستان طالقان نسبت به ثبت نام خود در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام کردند.

این مسئول با اشاره به اینکه در اولین روز ثبت نام از شهرستان اشتهارد کاندیدایی ثبت نام نکرده است، خاطر نشان کرد: ثبت نام از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 26 فروردین آغاز شده و تا اول اردیبهشت ماه به عنوان آخرین روز ثبت نام ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز یادآور شد: بر اساس برنامه زمانبندی مشخص کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا علاوه بر ثبت نام در دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICTروستایی ، می توانند از طریق فرمانداری ها و بخشداری های استان نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.موضوعات مرتبط: انتخابات پیشرو
[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 ] [ 13:14 ] [ سعیدی ] [ ]

مشاور استاندار البرز با بیان اینکه لازمه خلق حماسه سیاسی را شور و شعور انتخاباتی ذکر کرد و یادآور شد: حضور حماسی در شرایطی موضوعیت پیدا می کند که کشور به دلیل حوادث سال 88 و تلخی های باقیمانده از اینگونه مسایل، از یکسو و تحریم، فشارهای سیاسی و اقتصادی و جنگ نرم، از سوی دیگر نیازمند حضور چشمگیر مردم توام با صلابت و اقتدار و ایستادگی است.

مهدی عسگری با بیان این مطلب در گفتگو با رصدنیوز، اظهار داشت: با توجه به این شرایط، حضور پرشور و حماسی ملت می تواند نشاط و انرژی لازم برای حرکت شتابناک به سوی قله های تعالی و پیشرفت و  برطرف نمودن تنگناهای معیشتی و اقتصادی را فراهم کرده و مقدمه تحقق حماسه اقتصادی باشد.

کارگروه تخصصی «بصیرت و حماسه سیاسی» در استان البرز تشکیل شد

مشاور استاندار البرز از تشکیل کارگروه تخصصی «بصیرت و حماسه سیاسی» در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.

عسگری تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل این کارگروه با توجه به نامگذاری سال جدید و به منظور تدوین الزامات و راهکارهای تحقق حماسه سیاسی و نیز بصیرت افزایی جهت حضور شکوهمند و حداکثری هموطنان در عرصه سرنوشت ساز انتخابات، ارائه و در حال پی ریزی است.

وی برگزاری این دو انتخابات مهم و تاثیرگذار را نقطه عطفی در مسیر حرکت کشور عنوان کرد و گفت: انتخابات حساس این دوره که برای اولین بار با تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با تاثیرات ملی و فراملی و انتخابات شوراها با تاثیرات محلی و منطقه ای برگزار می شود، در حرکت کشور به سوی ساخت تمدن نوین اسلامی و پیشرفت بومی بسیار تعیین کننده است.

 فضاسازی مناسب در عین پرهیز از رویکرد جانبدارانه

 مشاور استاندار البرز با تاکید بر اینکه کارگروه «بصیرت و حماسه سیاسی»، از هرگونه ورود به مسایل جانبدارانه پرهیز خواهد کرد، گفت: تدوین راهبردهای مناسب برای ایجاد شور و شعور انتخاباتی و بصیرت افزایی در سطح استان، تاکید بر قانون مداری و اخلاق سیاسی، فضاسازی مناسب رسانه ای و محیطی در عین پرهیز از رویکرد جانبدارانه و جناحی، و نیز بهره برداری از ظرفیت های بخش مردمی و غیردولتی در راستای خلق حماسه سیاسی، از اولویت های این کارگروه است.


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: حماسه سیاسی
[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 ] [ 13:7 ] [ سعیدی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی درباره کاندیداتورهای چهارمین انتخابات شورای شهر کرج راه اندازی شده است ، تا همه عزیزان بتوانند با برسی صلاحیت کاندیداتور ها فرد اصلح را انتخاب و حماسه ای سیاسی بافرینند.
التماس دعا
امکانات وب